Press "Enter" to skip to content

Jumpravas vidusskola

ESI SVEICINĀTS JUMPRAVAS VIDUSSKOLĀ!

Jaunais, 2009./2010. mācību gads, ir gads pirms mūsu skolas 35.dzimšanas dienas. Kopš 1975.gada šo māju piepilda skolēnu balsis, darbi un reizēm nedarbi.

Mūsu mājas Ritupītes krastos šogad ver durvis 189 skolēniem un 23 skolotājiem. Uz pirmo klasi zvans aicina 18 mazos jumpraviešus. Kopā ar skolotāju Viju Krēģeri viņi kāps savā zināšanu kalnā. 14 devītās klases absolventi un skolotājs Jānis Pamiljans uzsāk mācības 10.klasē. Savā jaunajā statusā jau iejūtas 5. klase un audzinātāja Kristīne Daugule, 2.klasi mācīs un audzinās skolotāja Iveta Dārgā. Izmaiņas arī pedagoģiskajā sastāvā: dabaszinības, ķīmiju un bioloģiju mācīs Ināra Strazdiņa, bet vācu valodu mūsu skolas absolvente Agita Eriņa.

Skolas gads 9 mēnešu garumā skolēniem dod iespēju iegūt kvalitatīvu pamata un vispārējo vidējo izglītību. Vidējās izglītības vispātizglītojošais virziens ļauj tālākizglītībai izvēlēties jebkuru mācību iestādi, jo tiek mācīti visi vispārizglītojošie mācību priekšmeti. Pagājušajā mācību gadā skola ir akreditēta, iegūstot augstu novērtējumu visās jomās. 10.klasē realizējam vidējās izglītības jauno standartu. Mācību programmā ir tādi jauni priekšmeti kā kulturoloģija un vizuālā māksla. Dabaszinību priekšmetos un matemātikā mācību procesā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta moderno tehnoloģiju un interaktīvo mācību formu izmantošanai. Šīs iespējas dod pilnveidotais informātikas un multimediju kabinets.

Skolas dzīvi pēc stundām daudzveidīgāku dara pulciņi un tradīcijas. Šajā mācību gadā skolēnus aicinām uz 1.-4.kl. kori, skolotāja Rita Krauce, 5.- 9.kl un vidusskolas meiteņu apvienoto kori, skolotāja Lija Bērziņa, vizuālās mākslas pulciņu sākumskolas audzēkņiem, skolotāja Ilze Cābe, volejbola pulciņu 2.- 5. un 6.- 7.kl., skolotājs Jānis Pamiljans, dramatisko pulciņu 2.- 4.kl., skolotāja Jana Čipāne, jauno satiksmes dalībnieku pulciņu u koriģējošās vingrošanas grupu, vadītāja Ruta Liepiņa, datorgrafikas pulciņu, vadītājs Mihails Krjučkovskis. Skolēnu pašpārvaldi šogad vadīs Agija Kolendo, un mēs ceram, ka turpināsies gan tradīcijas, gan būs arī jauni pasākumi, kas skolas ikdienu darīs krāsaināku.

Šajā vasarā skola piedzīvojusi pārvērtības arī savā fiziskajā veidolā: uzsākta fasādes siltināšana, izremontēti sanitārie mezgli, ielikti logi un veikts kosmētiskais remonts aktu zālē.

Esam lepni arī par savu audzēkņu rezultātiem centralizētajos eksāmenos par vidējo izglītību. 80% skolēnu ieguvuši A, B un C līmeņa vērtējumu. Tas devis iespēju turpināt izglītību budžeta vietās augstākajās mācību iestādēs.

Esam lauku vidusskola, arī mūs skar pārmaiņas izglītības jomā, tāpēc domājam par mācību procesa pilnveidošanu, kas ļautu piesaistīt vairāk skolēnu. Bet spēku ikdienas darbam rodam šodienā, pagātnē pārliecībā, ka viena no pamatvērtībām tomēr būs izglītība.

Skolas direktora vietniece Guna Jansone