Press "Enter" to skip to content

Jumpravas mūzikas un mākslas skola

Jumpravas Mūzikas un mākslas skola ir Lielvārdes novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes mācību iestāde.

1984. gada rudenī tika likts pamats Jumpravas mūzikas skolai, atverot vidusskolas telpās Ogres mūzikas skolas filiāli. No 1996. gada septembra skola darbojas kā patstāvīga mācību iestāde vienā ēkā ar Jumpravas pagasta pārvaldi un kultūras namu, kas ir svarīgi, jo šeit koncentrējas pagasta sabiedriskā un kultūras dzīve. Skolu vadījuši – D. Saliņš (1996 – 1998), L. Bērziņa (1998 – 2011), no 2011. gada direktore ir I. Medne.

2004. gada rudenī darbu uzsāka pirmā mākslas klase un jau šī paša gada nogalē skola ieguva jaunu nosaukumu – Jumpravas Mūzikas un mākslas skola.

Kopš 2010. gada darbojas mākslas klases arī E.Kauliņa Lievārdes vidusskolas Kaibalas filiālē.

2011. gadā skola nosvinēja savu 15 gadu jubileju kopš patstāvīga statusa iegūšanas.

Mācību darbs noris 11 klasēs un Kamerzālē, kas ir aprīkotas atbilstoši mācību programmu prasībām. Skolotāju un audzēkņu vajadzībām ir ierīkotas Skolotāju telpa un Uzgaidāmā telpa. Ieskaites, mācību koncerti, eksāmeni, starpskates un skates notiek skolas Kamerzālē, audzēkņu un skolotāju koncerti, beigšanas eksāmeni instrumenta spēlē un izstādes – kultūras nama Lielajā zālē, diplomdarbu aizstāvēšanas – kultūras nama Kora zālē.

Audzēkņi ar labākajiem sasniegumiem skolā tiek virzīti tālākai dalībai Valsts konkursos, kā arī citos republikas un starptautiska mēroga pasākumos. Skolas mācību process tiek organizēts tā, lai absolventi varētu turpināt mācības mūzikas, mākslas vidusskolās, kā arī radoši izpausties tad, ja turpmākā profesija nebūs tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

Skolas audzēkņi un pedagogi regulāri iesaistās Jumpravas pagasta kultūras dzīves veidošanā, organizējot koncertus, izstādes, piedaloties Jumpravas, Lielvārdes un tuvāko novadu mākslinieciskajos kolektīvos.

Skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Klavierspēle (kods 20V 212 01; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 01),
  • Vijoļspēle (kods 20V 212 02; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 02),
  • Čella spēle (kods 20V 212 02; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 02),
  • Ģitāras spēle (kods 20V 212 02; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 02),
  • Flautas spēle (kods 20V 212 03; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 03),
  • Saksofona spēle (kods 20V 212 03; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 03),
  • Klarnetes spēle (kods 20V 212 03; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 03),
  • Trombona spēle (kods 20V 212 03; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 03),
  • Eifonija spēle (kods 20V 212 03; ar 01.09.2012 – arī 10V 212 03),
  • Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00).

Mūzikas izglītības programmās līdztekus instrumenta spēlei audzēkņi apgūst mūzikas teorijas pamatus, izmanto iespēju muzicēt ansambļos, orķestrī.

Programmā Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetā Darbs materiālā audzēkņiem ir iespēja apgūt prasmes trīs virzienos – trīsdimensionālā māksla, tekstils un keramika.

Pirmsskolas vecuma bērniem piedāvājam iespēju radoši darboties sagatavošanas klasē.

2011./12. mācību gadu uzsāka 83 audzēkņi: 32 – mūzikas programmās un 51– mākslas programmā, kā arī 15 sagatavošanas klases audzēkņi.

Adrese:
Jumpravas Mūzikas un mākslas skola,

Daugavas iela 6,

Jumpravas pagasts,

Lielvārdes novads,

LV – 5022

Kontakttālrunis:
65057524,26539746


Fakss: 65057495


E-pasts: jumpravasmms@inbox.lv