Press "Enter" to skip to content

Dzelmēs ir pieejama pastaigu taka gar Daugavu

Kopš šī gada augusta Lielvārdes novada Dzelmēs ir pieejama pastaigu taka gar Daugavu. Takas kopējais garums ir 200 m un tā ir papildināta ar vairākām atpūtas vietām, kā arī laipu, kas piemērota makšķerēšanai un laivu novietnei. Pastaigu taka ir biedrības „Dzelmju attīstībai” projekta „Dabas takas izveide Daugavas krastā” (projekta Nr. 12-04-ZL23-Z401201-000001) rezultāts. Projekts ir īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, ar Eiropas Savienības un Lielvārdes novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir Ls 20191,50 (tai skaitā Ls 18000 ES finansējums). Projekta vadītāja – Laura Zvirbule. Projektā paredzēto darbu izpildītājs SIA „Naudiņas” (darbu vadītājs – Raivis Škapars).

Bija skumji skatīties kā viens no svarīgākajiem novada dabas resursiem – Daugava – aizaug un kļūst nepieejams cilvēkiem un sākotnēji radās ideja labiekārtot vietējo iedzīvotāju iecienīto un peldvietu pie Daugavas, taču plānoto labiekārtošanas darbu veikšanai bija dažādi administratīvie šķēršļi saistībā ar teritorijas īpašumtiesību noteikšanu, kas ir atrisināti tikai daļēji.

Dzelmēs ir pieejama pastaigu taka gar Daugavu

Uz projektu iesniegšanas brīdi 2012.gadā peldvietas labiekārtošanai publisko finansējumu piesaistīt nebija iespējams, tāpēc paldies iedzīvotājiem, pēc kuru iniciatīvas Dzelmju peldvieta šobrīd ir sakopta un atbrīvota no krūmiem.

Potenciāli labiekārtojama bija arī Jumpravas evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtne. Lai padarītu šo vietu pieejamu iedzīvotājiem, tika pieņemts lēmums izveidot pastaigu taku ar atpūtas vietām. Tā kā šai vietai ir arī būtiska kultūrvēsturiska nozīme, mūsu plānos ietilpst sagatavot informatīvu stendu ar būtiskāko vēsturisko informāciju par Dzelmēm.

Pēc projekta īstenošanas esam pārliecinājušies, ka ieguldītais darbs ir bijis tā vērts, jo ir redzams prieks un interese gan no vietējo iedzīvotāju, gan garāmbraucēju puses. Īpašs gandarījums ir par to, ka vietā, kura līdz šim bija aizaugusi ar krūmiem un bija necaurejama, tagad ir iecienīta pastaigu vieta. Izveidotā taka ir piemērota arī pastaigām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Dzelmēs ir pieejama pastaigu taka gar Daugavu Dzelmes 117 Dzelmēs ir pieejama pastaigu taka gar Daugavu

Interese par paveikto ir arī makšķerniekiem un tūristiem, jo takai pieguļošā laipa ir aprīkota ar vietām laivu nostiprināšanai, no laipas iespējams arī makšķerēt.

Galvenā problēma, ar ko esam saskārušies, ir biežā nepieciešamība pļaut zāli iekārtotajā teritorijā. Šajā gadā uzturēšanas izdevumi tiek segti no biedrības līdzekļiem un šobrīd aktīvi tiek meklētas iespējas nodrošināt pilnvērtīgu iekārtotās takas uzturēšanu arī nākamajam gadam.

Būtiska problēma ir arī gājēju pārejas trūkums Dzelmju teritorijā, kas kļuvusi īpaši aktuāla pēc projekta ieviešanas, jo ir būtiski palielinājusies gājēju plūsma. Šī problēma kļūs vēl aktuālāka, kad šajā gadā Dzelmēs tiks realizēts PPP „Zied zeme” un Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts, kura rezultātā uzstādīsim plašu bērnu rotaļu laukumu un ierīkosim volejbola laukumu. Tādēļ esam uzsākuši sarunas ar VAS „Latvijas valsts ceļi” par gājēju pārejas un A6 šosejas apgaismojuma atjaunošanu.

Ir patiess prieks, ka vietējie iedzīvotāji un garāmbraucēji spēj novērtēt ieguldīto darbu un nebojā un nepiesārņo iekoptās vietas. Aicinu ikvienu arī turpmāk būt atbildīgiem par savu rīcību.

Šobrīd krājam idejas un aktīvi gatavojamies nākošajam plānošanas periodam, tādēļ esam gatavi uzklausīt un izvērtēt jebkādus priekšlikumus par nepieciešamajām pārmaiņām Dzelmēs.

Noslēgumā gribu izteikt pateicību Mirdzai un Viktoram Ancāniem un Jūlijai Mardarai par pašaizliedzīgo darbu Dzelmju peldvietas un pastaigu takas kopšanā un kārtības uzturēšanā, Andrim Čebatarunas, Artim Pauliņam un Gatim Zvirbulim par palīdzību zāles pļaušanā, Raivim Škaparam, Mārītei Upesjurei un visai SIA „Naudiņas” komandai par idejām un kvalitatīvi paveiktu darbu, kā arī visiem pārējiem, kuri ir palīdzējuši veidot apkārtējo vidi Dzelmēs, lai tajā būtu patīkami uzturēties gan pašiem, gan viesiem.

Biedrības „Dzelmju attīstībai” valdes locekle
Laura Zvirbule

Iesaki citiem: